Limited Şirket Kurarken Hukuki Noktalar

“6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), limited şirket kuruluşunda önemli değişiklikler yapmıştır. Bu madde çerçevesinde, bir limited şirket (veya “şirket”) kurulmasına ilişkin yenilikleri TTK’ya ve kuruluş sürecine göre ele alacağız.”

Ortakların Sayısı ve Nitelikleri

TTK’nın 573 üncü maddesi uyarınca, bir veya daha fazla hissedarla sınırlı sorumluluk şirketleri kurulabilir; ve 574üncü madde uyarınca, hissedar sayısı elliyi aşamaz. Bu nedenle, TTK uyarınca bir tek hissedar limited şirket kurulabilir.

Ayrıca, hissedarlar gerçek kişiler veya tüzel kişiler olabilir. Bir tüzel kişilik hissedarı aynı zamanda tek hissedar sınırlı borçlu şirketler dahilinde bile şirketin yöneticisi olabilir. Bu durumda, tüzel kişilik direktörünü temsil etmek üzere gerçek bir kişi atanır.

Bir tüzel kişilik müdürünün şirketi temsil ve ilzama hakkı olması durumunda, şirketin temsiline ilişkin yetkililerin esas sözleşmede bu tüzel kişilik yöneticisine açıkça atfedilmesi gerektiği vurgulanmalıdır.

Asgari Sermaye Tutarı

Bir limited şirket kurmak için ilk asgari sermaye, TTK’nın 580. maddesi uyarınca en az 10.000 YTL olmalıdır. Sermayedeki hisselerin nominal değeri en az 25 YTL ve 25’in katları olmalıdır.

Varlıklara ayni sermaye olarak katkıda bulunmak da mümkündür. Fikri mülkiyet hakları, sanal ortamlar ve etkilenebilir alanlar, pazarlanabilir, devredilebilir ve herhangi bir taklit, takas veya haciz içermeyen varlıklar da ayni sermaye olarak kullanılabilir. Ancak, hizmetler, kişisel emek, iyi niyet ve vadesi geçmiş alacaklar sermaye olarak katkıda bulunmayabilir.

Şirket sermayesinin tamamen veya kısmen nakit olarak ödenmesi durumunda, katkısı yapılacak hisselerin nominal değerinin sicilden önce ödenmesi, kalan tutarın ise tescili müteakip 24 ay içinde ödenmesi gerekir.

Bir cevap yazın